The Search is On for the Grand Gala Social Influencer Awards 2025!

Are you someone who loves making waves on social platforms?
Do you enjoy using your online presence to make a positive impact for the Vyvo Generation Community?
If so, then the Vyvo Social Influencer Award 2025 is tailor-made for you!
We’re searching for the best of the best – social media influencers who can captivate audiences with their creativity, authenticity, and ability to start meaningful conversations.

This is your chance to stand out and become a digital icon at the upcoming Grand Gala 2025!

Two Paths to Shine

The Vyvo Social Influencer Award offers not one, but two amazing categories to showcase your talents
The Digital Impact Award

This category is for influencers who leverage their online presence to spread the word about the Vyvo Ecosystem and drive positive action. We’re looking for influencers with the biggest reach, highest engagement, and smart hashtag usage, all of which significantly boost online visibility for vGeneration, Helo, inPersona, and Vyvo Smart Chain. Don’t forget to use #VyvoGG2025 and #VyvoInfluencer2025 to make your mark!

The Social Advocator Award

If you’re all about educating and engaging our new and existing Members, then this award is perfect for you. This category celebrates influencers dedicated to promoting Vyvo Generation through regular sharing and engagement with its content on social media. Show us your passion and use #VyvoGG2025 and #VyvoInfluencer2025 to stand out!

How it Works?
 • Build Your Presence
  Gather at least 100 loyal followers on any social media platform.
 • Create Awesome Content
  Keep your audience hooked by sharing cool posts at least 3 times a week.
 • Apply for Your Shot
  Click HERE to fill out the special application form and tell us why you deserve to be our next award winner.
 • Active Membership
  Must hold a minimum Premiere Rank or higher at the time of your application.
Confirmation Process
Expect acknowledgment and confirmation of entry within 1 week of submission.
Influencer Responsibilities
Content Creation and Promotion
Begin posting, sharing, or introducing services on designated platforms upon selection.

Hashtags
Utilise recommended hashtags (#VyvoGG2025, #VyvoInfluencer2025) for visibility and engagement.

Selections of Winner

The winners will be selected for Grand Gala 2025 based on the following criteria per quarter

 • Number of Likes
  The post with the highest number of likes will be assessed for qualification.
 • Consistency in posting quality content and engagement will be evaluated throughout the quarter.
 • Creativity
  Originality and creativity in content creation will be assessed.
 • Effective Use of Hashtags
  The use of relevant and effective hashtags to increase visibility and engagement will be taken into account.
 • Shares
  The extent to which the content is shared across various platforms will be considered.

Recognition and Reward

Prominent recognition on official websites and social media channels.
Honored at Grand Gala 2025 with additional perks as a token of appreciation.

The journey kicks off with quarterly application periods. The winners from each quarter of 2024 are automatically nominated for the Social Media Influencer Award Categories at the Grand Gala 2025. But here’s the scoop: only one standout winner in each category will be crowned with the prestigious titles of The Digital Impact Award and Social Advocator Award. These exceptional influencers will be celebrated in style at the dazzling Grand Gala 2025.

So, what are you waiting for?
Let your digital magic shine and join the ranks of the internet’s biggest stars.
The spotlight is waiting for you — will you step into it?

Cuộc tìm kiếm đã bắt đầu cho Giải thưởng Người Ảnh Hưởng Xã Hội
Grand Gala 2025!

Bạn có phải là Người thích tạo sóng trên các nền tảng mạng xã hội?

Bạn có thích sử dụng sự hiện diện trực tuyến của mình để tạo ra tác động tích cực cho Cộng đồng
Vyvo Generation không?
Nếu vậy thì Giải thưởng Người ảnh hưởng xã hội Vyvo 2025
chính là giải thưởng dành riêng cho bạn!

Chúng tôi đang tìm kiếm Người giỏi nhất trong số những Người có ảnh hưởng hàng đầu trên mạng xã hội, những người có thể thu hút khán giả bằng sự sáng tạo, tính xác thực và khả năng bắt đầu những cuộc trò chuyện có ý nghĩa.

Đây là cơ hội để bạn nổi bật và trở thành biểu tượng kỹ thuật số tại Grand Gala 2025 sắp tới!

Hai con đường để tỏa sáng

Giải thưởng Người ảnh hưởng trên mạng xã hội Vyvo không chỉ đưa ra một mà là hai hạng mục tuyệt vời để thể hiện tài năng của bạn

Giải thưởng Tác động Kỹ thuật số

Hạng mục này dành cho những Người có ảnh hưởng tận dụng sự hiện diện trực tuyến của họ để truyền thông về Hệ sinh thái Vyvo và thúc đẩy các hành động tích cực. Chúng tôi đang tìm kiếm những Người có ảnh hưởng có phạm vi tiếp cận lớn nhất, mức độ tương tác cao nhất và sử dụng hashtag thông minh, tất cả đều tăng cường đáng kể khả năng hiển thị trực tuyến cho vGeneration, Helo, inPersona và Vyvo Smart Chain. Đừng quên sử dụng hashtag #VyvoGG2025 và #VyvoInfluencer2025 để ghi dấu ấn của mình nhé!

Giải thưởng Người ủng hộ Xã hội

Nếu bạn quan tâm đến việc đào tạo và thu hút các Thành viên mới, cũng như Thành viên hiện tại của chúng tôi thì giải thưởng này là hoàn hảo dành cho bạn. Hạng mục này tôn vinh những Người có ảnh hưởng tận tâm quảng bá hình ảnh Vyvo Generation thông qua việc chia sẻ và tương tác thường xuyên với nội dung của chúng tôi trên mạng xã hội của bạn. Hãy cho chúng tôi thấy niềm đam mê của bạn và sử dụng hashtag #VyvoGG2025 và #VyvoInfluencer2025 để trở nên nổi bật!

Làm thế nào để đạt được Giải thưởng này?

 • Xây dựng sự hiện diện của bạn
  Lôi cuốn ít nhất 100 người theo dõi trung thành trên bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào của bạn.
 • Sáng tạo nội dung thú vị
  Thu hút khán giả của bạn bằng cách chia sẻ các bài đăng thú vị ít nhất 3 bài một tuần.
 • Đăng ký để tham gia với chúng tôi
  Nhấp vào ĐÂY để điền vào Mẫu Đơn Đăng Ký đặc biệt và cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn là xứng đáng là Người chiến thắng cho Giải thưởng này của chúng tôi.
 • Tư cách thành viên đủ điều kiện tham gia
  là những Thành viên đạt Danh hiệu từ Premier Influencer 1 Star trở lên tại thời điểm bạn đăng ký.

Quy trình xác nhận

Chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận và phản hồi Đơn Đăng Ký‎‎ của bạn trong vòng 1 tuần kể từ ngày nhận được.

Trách nhiệm của những Người ảnh hưởng

Sáng tạo và quảng bá nội dung
Nếu bạn được chọn, hãy bắt đầu đăng, chia sẻ hoặc giới thiệu các chiến dịch truyền thông trên các nền tảng xã hội được chỉ định khi lựa chọn.

Hashtags
Sử dụng hashtag được đề xuất ( #VyvoGG2025 #VyvoInfluencer2025) để tăng khả năng hiển thị và tương tác.

Lựa chọn Người chiến thắng

Người chiến thắng sẽ được chọn cho Grand Gala 2025 dựa trên các tiêu chí mỗi quý như sau

 • Số lượt thích
  Bài đăng có số lượt thích cao nhất sẽ được đánh giá đủ tiêu chuẩn.
 • Tính nhất quán trong việc đăng nội dung chất lượng và mức độ tương tác sẽ được đánh giá trong suốt quý.
 • Tính sáng tạo
  Tính độc đáo và sáng tạo trong việc đăng bài cũng sẽ là tiêu chí được đánh giá.
 • Sử dụng Hashtag hiệu quả
  Việc sử dụng các hashtag có liên quan một cách hiệu quả để tăng khả năng hiển thị và mức độ tương tác sẽ được tính đến.
 • Chia sẻ
  Mức độ nội dung được chia sẻ trên nhiều nền tảng khác nhau đều sẽ được xem xét.

Công nhận và khen thưởng

Được công nhận nổi bật trên các trang web chính thức và các kênh truyền thông xã hội của Tập đoàn. Được vinh danh tại Grand Gala 2025 và thêm một số đặc quyền bổ sung như là một sự công nhận và tưởng thưởng cho tài năng của bạn.

Cuộc hành trình bắt đầu với thời gian Nộp đơn hàng Quý. Những Người chiến thắng từ mỗi quý của năm 2024 sẽ tự động được đề cử cho Hạng mục Giải thưởng Người ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Grand Gala 2025. Nhưng đây là điều quan trọng: chỉ có MỘT Người chiến thắng nổi bật nhất trong mỗi hạng mục sẽ được đăng quang với các Danh hiệu uy tín của Giải thưởng: “The Digital Impact Award and Social Advocator Award” (Giải thưởng Tác động Kỹ thuật số và Giải thưởng Người ủng hộ Xã hội). Những Người có ảnh hưởng đặc biệt này sẽ được tôn vinh một cách ấn tượng tại Grand Gala 2025.

Bạn đang chờ đợi điều gì?

Hãy để phép thuật kỹ thuật số của bạn tỏa sáng và gia nhập hàng ngũ những ngôi sao lớn nhất trên Internet.

Ánh đèn sân khấu đang chờ bạn – bạn đã sẵn sàng để bước vào đó chứ?

2025年社群媒體影響獎正式啟動!

您是喜歡在社群媒體平台上引領潮流的人嗎?

您是否享受運用自己的線上平台為 Vyvo Generation 社群帶來積極影響力呢?

如果是的話,那麼 2025 年的 Vyvo 社群媒體影響者大獎絕對是為您的囊中之物!

我們正在尋找最優秀的社群媒體影響者,能夠以創造力、真實性和啟動有意義對話的能力,來吸引群眾的人,

這是您脫穎而出並成為即將到來的 2025 年菁英盛典的數位偶像的機會。

光芒四射的兩條途徑

Vyvo 社群媒體影響獎不僅提供一個獎項,而是兩個令人驚嘆的類別,來展示您的才華

數位媒體影響獎

此類別適用於運用線上平台來推廣 Vyvo 數位健康生態系統,並推動積極行動的影響者,我們正在尋找擁有最大觸及率、最高參與度和使用主題標籤的影響者,顯著提高 vGeneration、Helo、inPersona 和 Vyvo Smart Chain 的線上能見度,別忘了使用主題標籤 #VyvoGG2025 和 #VyvoSocialFi25 來留下您的數位媒體足跡!

社群媒體倡導獎

如果您一直致力於帶領和吸引新會員和現有會員,這個獎項就非常適合您,此類別表彰致力於透過在社群媒體上,定期分享和參與內容來推廣 Vyvo Generation 的影響者,展示您的熱情,並使用主題標籤 #VyvoGG2025 和 #VyvoSocialFi25 脫穎而出!

參加辦法

 • 建立知名度
  在社群媒體平台上擁有 100 個以上的忠實追蹤者。
 • 創造精彩內容
  每週至少分享 3 則酷炫的貼文,讓您的觀眾留下深刻印象。
 • 提出申請
  請點選 此處 填寫申請表格,告訴我們您值得成為下一位獲獎者的原因。
 • 活躍會員
  在申請時必須擁有創業家或以上聘階。

確認流程

提交申請後,預計將於一週內收到確認和入選通知。

影響者負責項目

內容創造和推廣
如果您被選中,請開始在指定平台上發佈、分享或推廣。

主題標籤
使用指定的主題標籤 (#VyvoGG2025  #VyvoSocialFi25) 來提高能見性和參與度。

選擇獲勝者

我們將於每個季度,根據以下標準選擇 2025 年菁英盛典的社群媒體影響獎獲勝者

 • 按讚數
  按讚最高的貼文。
 • 持續發佈 需在整個季度內,持續發佈優質內容和參與度。
 • 創造力
  建立內容的獨創性和創造力。
 • 主題標籤
  正確使用主題標籤來提高可見性和參與度。
 • 分享數
  考量在各種平台上被分享的程度。

認可和獎勵

在官網和官方社群媒體頻道上獲得認可。
在 2025 菁英盛典上,登台獲獎以示感謝。

這個旅程將從每季度的申請期間開跑,2024 年每個季度的季獲勝者,將被自動提名為 2025 年菁英盛典的社群媒體影響者獎項,但是每個獎項,終將只有一位傑出的最後獲勝者,會被加冕為數位媒體影響獎和社群媒體倡導獎的尊貴封號,並在 2025 年菁英盛典的盛大晚宴上,以萬眾矚目的方式接受表揚與慶祝。

您還在等什麼呢?

快放大您的數位魔力,成為線上大明星,榮耀舞台正在等待您,跟我們一起閃耀登台吧!

ร่วมเข้าชิงรางวัล Grand Gala Social Influencer Awards 2025!

หากคุณชื่นชอบการสร้างแรงบันดาลให้กับผู้คนและมักใช้พื้นที่ออนไลน์เพื่อเสริมพลังงานบวกให้กับคอมมูนิตี้ Vyvo Generation ของเรา การประกาศรางวัล Vyvo Social Influencer Award 2025 อาจเหมาะกับคุณ!

เรากำลังมองหาคนที่เป็นที่สุดของที่สุด – สำหรับสมาชิกที่ใช้โซเชียลมีเดียในการขับเคลื่อนผู้คนผ่านความคิดสร้างสรรค์ ความจริงใจ และการปลุกเร้าบทสนทนาที่สานสัมพันธ์ของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นี่เป็นโอกาสที่คุณจะได้เฉิดฉายและขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติในงานแกรนด์กาล่า 2025!

เฉิดฉายผ่าน 2 หมวดหมู่รางวัล

รางวัลโซเชียล อินฟลูเอนเซอร์ ของวีโว่มาพร้อมกับ 2 หมวดหมู่รางวัลที่จะเป็นเครื่องการันตีความสามารถของคุณ

รางวัลผู้ขับเคลื่อนโลกดิจิทัล

หมวดหมู่นี้มีไว้สำหรับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้พื้นที่ออนไลน์ในการส่งต่อเรื่องราวของวีโว่และกระตุ้นการมีส่วนร่วมได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้ชนะรางวัลย่อมเป็นผู้ที่ดึงดูดการเข้าถึงได้มากที่สุด กระตุ้นการมีส่วนร่วมในวงกว้าง และใช้ประโยชน์จากแฮชแท็กได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อขยายการเข้าถึง vGeneration, Helo, inPersona, และ Vyvo Smart Chain เพราะฉะนั้น อย่าลืมติดแฮชแท็ก #VyvoGG2025 และ #VyvoSocialFi25 บนแพลตฟอร์มของคุณ

รางวัลผู้เป็นกระบอกเสียง

หากคุณเป็นสมาชิกที่ชื่นชอบการเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ทั้งจากสมาชิกปัจจุบันและสมาชิกใหม่ หมวดหมู่นี้อาจเหมาะกับคุณ รางวัลนี้เปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองให้กับสมาชิกที่สนับสนุน Vyvo Generation ผ่านการแชร์และการมีส่วนร่วมกับโซเชียลมีเดียของวีโว่อย่างสม่ำเสมอ มาร่วมแสดงพลังของคุณผ่านการติดแฮชแท็ก #VyvoGG2025 และ #VyvoSocialFi25

ขั้นตอนมีอะไรบ้าง?

 • สร้างตัวตนของคุณ
  เพียงมียอดผู้ติดตามอย่างน้อย 100 คนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใดก็ได้
 • ผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์
  ดึงดูดความสนใจของผู้ติดตามอยู่เสมอ ผ่านการแชร์โพสต์อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์
 • สมัครเพื่อเข้าร่วม
  คลิก ที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมชิงรางวัลโดยบอกเล่าเหตุผลว่าทำไมคุณควรได้เป็นผู้ชนะรางวัลคนต่อไป
 • สมาชิกที่มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
  เพียงดำรงตำแหน่งพรีเมียร์อินฟลูเอนเซอร์ขึ้นไป ณ เวลาที่สมัคร

การยืนยันการเข้าร่วม

คุณจะได้รับผลประกาศคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่สมัคร

ความรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์

สร้างสรรค์เนื้อหา
หากคุณได้รับเลือก คุณควรสร้างสรรค์โพสต์เพื่อแบ่งปันและแนะนำบริการของเราผ่านแพลตฟอร์มที่กำหนดนับตั้งแต่วันที่ถูกเลือก

แฮชแท็ก
ติดแฮชแท็ก (#VyvoGG2025, #VyvoSocialFi25) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม

การคัดเลือกผู้ชนะ

ผู้ชนะจะได้รับคำเชิญเข้าร่วมงานแกรนด์กาล่า 2025 โดยแต่ละไตรมาสจะพิจารณาจากคุณสมบัติต่อไปนี้

 • ยอดไลก์
  โพสต์ที่มียอดไลก์สูงสุดจะได้รับการประเมินเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
 • การโพสต์เนื้อหาเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอจะได้รับการประเมินเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
 • ความคิดสร้างสรรค์
  การสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างสรรค์จะได้รับการประเมินเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
 • การใช้แฮชแท็กอย่างมีประสิทธิภาพ
  การใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการเข้าถึงเนื้อหาจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเช่นกัน
 • ยอดแชร์
  การแชร์เนื้อหาในหลากหลายแพลตฟอร์มจะได้รับการพิจารณาด้วย

การประกาศเกียรติคุณและประกาศรางวัล

แสดงความยินดีต่อผู้ชนะรางวัลผ่านเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดีย

ประกาศรางวัลในงานแกรนด์กาล่า 2025 เพื่อแสดงความยินดีและยกย่องต่อผู้ชนะรางวัล

การรับสมัครและการพิจารณาคุณสมบัติจะแบ่งออกเป็นไตรมาส ผู้ชนะในแต่ละไตรมาสของปี 2024 จะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Social Media Influencer Award ในงาน Grand Gala 2025 ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือ ผู้ชนะที่โดดเด่นที่สุดของแต่ละหมวดหมู่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ อย่างรางวัลผู้ขับเคลื่อนโลกดิจิทัล (Digital Impact Award) และรางวัลผู้เป็นกระบอกเสียง  (Social Advocator) ผู้ชนะเหล่านั้นจะได้รับการเฉลิมฉลองอย่างสมเกียรติในงานแกรนด์กาล่า 2025 เช่นกัน

อย่ารอช้า

ใช้พื้นที่ดิจิทัลของคุณให้เป็นประโยชน์และขึ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เฉิดฉายบนโลกอินเทอร์เน็ต

อย่าพลาดโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถของคุณให้เป็นที่ประจักษ์!

2025年度ソーシャル・インフルエンサー・アワードの募集を開始しました!

SNSで日々情報発信するのが得意ですか?

オンラインでの影響力を活用して、Vyvo Generationコミュニティにポジティブな影響を与える事に喜びを感じますか?

はい!と応えたそこのあなた、2025年Vyvoソーシャル・インフルエンサー・アワード受賞が、手の届くところにあります!

創造性、信頼性、有意義に交流を深め、読む人を魅了するSNSインフルエンサーを募集しています。

2025年のグランド・ガラでデジタル王者の席を獲得できるチャンスでもあります!

2つのカテゴリー

Vyvo ソーシャル・インフルエンサー・アワードには、参加者の才能を最大限に引き出すためのカテゴリーを2つご用意しました。

デジタル・インパクト賞

このカテゴリーは、SNS上の存在を最大限に活用してVyvoエコシステムをより多くの人に広め、積極的な行動を多くの人に促すきっかけを提供できるインフルエンサーを対象とします。vGeneration、Helo、inPersona、Vyvo Smart Chainそれぞれの認知度を高めるために、最大のリーチ数、エンゲージメント、およびハッシュタグ利用を上手に使いこなせるインフルエンサー、我こそは!という方、ぜひご応募ください。利用するハッシュタグは #VyvoGG2025 と #VyvoSocialFi25 です!

ソーシャル・アドボケーター賞

このカテゴリーは、新規&既存メンバーそれぞれの知識向上を促し、積極的な参加につなげることにSNSを活用している方に適しています。SNS上で定期的にVyvo Generationプラットフォームに投稿されたコンテンツをシェアすることで、Vyvo Generationの普及に貢献したインフルエンサーとして表彰されます。こちらのカテゴリーでも、#VyvoGG2025 と #VyvoSocialFi25 のハッシュタグを使います。

参加方法は?

 • お持ちのSNSを活用
  フォロワー(お友達)が最低100人以上いる方を対象とします。
 • コンテンツを投稿
  最低でも関連記事を週に3記事以上、シェアしてください。
 • 参加には応募が必要です
  ここをクリックして 参加登録フォームからご応募ください。そして、応募のきっかけや受賞への意気込みをお知らせください。
 • 一定のランクを達成したメンバーであること
  応募できるのは応募時点でプレミアランク以上のメンバーが対象です。

応募後の状況について

参加登録フォームからご応募いただいてから、1週間程度を目安に結果メールをお送りします。

インフルエンサーとしての責任

コンテンツの作成と宣伝
インフルエンサーとして選出された際には、応募時に入力いただいたSNSプラットフォームで記事の投稿、シェア、サービスなどの紹介を早速開始してください。

ハッシュタグの追加

関連する投稿記事には、次のハッシュタグを必ず追加してください。(#VyvoGG2025, #VyvoSocialFi25)ハッシュタグで活動内容を把握し、受賞が決定されます。

受賞者の選考

受賞者は、四半期ごとに以下の基準に基づき、グランド・ガラ2025年の候補に選出されます。

 • イイねの数
  イイねの数を最も多く獲得した投稿が受賞対象になります。
 • 質の高い記事の投稿と積極的な参加の状況を、四半期を通じて評価します。
 • 創造性
  記事内容の独創性、創造性を評価します。
 • ハッシュタグの効果的な利用
  指定されたハッシュタグ以外にも、認知度を高めるために適切かつ効果的なハッシュタグを利用しているかどうかを評価します。
 • シェア度
  投稿記事が複数のプラットフォームでシェアされたり、そこからさらにリシェアされている度合いを評価します

評価とリワード

公式ウェブサイトやSNS各チャンネルでの表彰。

2025年度グランド・ガラでの表彰と貢献いただいたことへの感謝の気持ちをこめた特典をご用意。

四半期ごとの応募期間から活動開始となります。2024年度の各四半期ごとの受賞者は、2025年グランド・ガラのソーシャルメディア・インフルエンサー賞部門に自動的にノミネートされます。デジタル・インパクト賞とソーシャル・アドボケーター賞の栄誉ある称号をてにするのは、各カテゴリーで最終選考に選ばれた各1名となります。最優秀賞として2025年度グランド・ガラで表彰を受けることができます。

ワクワクしてきましたか?

SNS大好き、投稿大好き、という方のために用意されたこのチャンス、ネット上でポジティブな旋風を巻き起こしていってください。

その先には、ワクワクのご褒美が待っています!まずは、一歩を踏み出してみませんか?